Mail-Tempo - Foto Art

Vaya al Contenido
Aquestes descàrregues són exclusivament per als alumnes de l'Escola de Ball Tempo, C.B. i els seus professors.
Aquestes descàrregues són exclusivament per als alumnes o tutors legals de l'Escola de Ball Tempo, C.B. i els seus professors.

Les dades recollides es guarden durant el temps que duraran les descàrregues, després s'entregaran a l'Escola de Ball Tempo, C.B. i seran destruïts
Los datos recogidos se guardan durante el tiempo que durarán las descargas, después se entregaran a la Escuela de Baile Tempo, C.B. y serán destruidos.

Accepto les condicions / Acepto las condiciones
= Drets d'imatge =
Aquestes dades seran guardades durant un temps, sent la responsabilitat de cadascú l'ús indegut d'aquestes imatges.

= Derechos de imagen =
Estos datos serán guardados durante un tiempo, siendo la responsabilidad de cada uno el uso indebido de dichas imagenes.

Foto Art no es fa responsable de l'ús que se li donin a les fotos descarregades, simplement facilita el tipus de distribució.
Foto Art no se hace responsable del uso que se le den a las fotos descargadas, simplemente facilita el tipo de distribución.
© 2022 - Diseño Foto Art
Regreso al contenido